Standard Track

Standard Track

35.2 x 35.5 mm

Standard Recessed Track

56 x 35.5 mm

DALI Track

DALI Track

35.2 x 35.5 mm

DALI Recessed Track

56 x 35.5 mm

Luminaries

Cora

Ø50 – Ø110 mm

Cora Zoom

Ø50 – Ø90 mm

Cora Gobo

Ø80 mm x 321 mm

Lina Square

75 x 75 x 126 mm

Tek 1

600/1500 mm

Tek 2

600/1500 mm

Tek 3

600/1500 mm

System Magneto

Track

40 x 76 mm

Opal

34 x 56 mm

Dot

34 x 56 mm

Spot 34

Ø34 mm

Spot 60

Ø60 mm

Spot Pendant

Ø60 mm

Corners

Accessories

System Link 26

SL26-S

Surface Track

SL26-ST

Standard Track

SL26-SP

Suspended Track

SL26-R

Recessed Track

SL26-R1

Recessed Trimless Track
1/2 Ceiling

SL26-R2

Recessed Trimless Track
Easy Install

SL26-R3

Recessed Trimless Track
Adjustable

SL26-R4

Recessed Track Trimless
Various Ceiling Thickness

SL26-253

Ø25 X 40 mm

SL26-255

Ø25 X 40 mm (x2)

SL26-408

Ø40 X 70 mm

SL26-4012

Ø40 X 105 mm

SL26-4016

Ø40 X 70 mm (x2)

SL26-4024

Ø40 X 105 mm (x2)

SL26-5510

Ø55 X 105 mm

SL26-7219

Ø72 X 137.5 mm

SL26-S96

Ø96 X 30 mm

SL26-1902

192 X 22 mm

SL26-1906

192 X 22 mm

SL26-2808

184 X 22 mm

SL26-28012

184 X 22 mm

SL26-28013

283 X 22 mm

SL26-31515

315 X 22 mm

SL26-A280

280 X 22 mm

SL26-A560

560 X 22 mm

SL26-G280

284 X 22 mm

SL26-SG280

283 X 22 mm

SL26-S315

315 X 22 mm

SL26-L600

600 X 22 mm

SL26-C280

284 X 22 mm

SL26-W280

290 X 22 mm

SL26-R72

Ø72 X 60 mm

SL26-R72T

Ø72 X 60 mm (x2)

SL26-P150

Ø150 mm

SL26-P160

Ø60 mm

SL26-P300

Ø300 mm

SL26-P120

Ø120 mm

SL26-P40

Ø40 X 400 mm

SL26-P55

Ø55 X 180 mm